امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ وﻗﻮع ﺟﺮم

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ وﻗﻮع ﺟﺮم دسته: سایر رشته ها
بازدید: 118 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 188 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 13

ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن رﺿﻮی )ﺛﺎﻣﻦ (ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻓﺮاواﻧـﯽ وﻗـﻮع ﺑﺴـﯿﺎری از ﺟـﺮاﯾﻢ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ، رﺗﺒﮥ اول ﯾﺎ دوم ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ در اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ )در دو ﻣﺠﺎزات راﯾِﺞ ﺣﺒﺲ و ﺷﻼق (ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳ ﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ، ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﺪت ﺑـﺰه ارﺗﮑـﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﯾﮋﮔ

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺮم رﺿﻮی ﺑﺮ وﻗﻮع ﺟﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر