امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

ارزیابی پراكنش كاربری اراضی یور محله بابلسر با استفاده ازgis

ارزیابی پراكنش كاربری اراضی یور محله بابلسر با استفاده ازgis دسته: سایر رشته ها
بازدید: 118 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 236 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 13

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮی، رﻳﺰی ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ی ﺷﻬﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ و ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮ اراﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮان اراﺿﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : ارزیابی پراكنش كاربری اراضی یور محله بابلسر با استفاده ازgis

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر